Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Verksamhetsplan 2016-2017

 

Under 2016-2017 kommer förskolan att fördjupa sitt uppdrag utifrån läroplanens riktlinjer samt egna prioriterade områden.

 

  • Gemensam värdegrund/normer och värden
  • Grundverksamhet
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Miljöarbete

 

 

Grundverksamheten  

 

Grundverksamheten är de dagliga aktiviteter och den miljö, inne och ute som förskolan alltid erbjuder barnen.

Grundverksamheten skall vara så tydlig och inspirerande, att den ger såväl barn som pedagoger trygghet att kunna leka, utvecklas och känna lust att lära.

I grundverksamheten ska årets tema vara synligt. Temat ingår i Grön Flaggs koncept.

Under verksamhetsåret kommer materialet i alla lekmiljöer att kompletteras för att kopplas till projektet.

 

 

Exempel på pedagogiska hörnor:

 

Utemiljö:

 

Gården är med sin bekanta och föränderliga miljö något som med sina naturliga pedagogiska hörnor lockar till nya utmaningar. För att stimulera barnens fantasi och kreativitet har vi satsat på att använda oss av föränderligt material, som inspirerar till utforskning. Vi har vattenslangar, plankor, stubbar, stockar, stora tygstycken, vatten, sand, vindspel m.m.

Under höst- och vårterminen har avdelningarna regelbundet sin egen naturutflykt. Vi försöker att utnyttja vår närhet till skog och mark, så ofta vi kan.

Alla små barn sover ute och vi verkar för att äta ute då vädret tillåter.

Våra olika gårdar inbjuder till mycket grovmotorisk träning.

Alla avdelningar har ”utelådor” med material som kan användas utomhus, exempelvis: färg, form, ritmaterial, böcker och spel.

 

 

Bygg och konstruktion, ute och inne:

Barnen utvecklar motorik, matematik, teknik, problemlösning, språk, samarbete mm.

På Gunggården och på Kullengården finns fasta bygghörnor som inkluderar snickeri och konstruktion.

 

  

 

Andra pedagogiska hörnor ute och inne som ingår i vår verksamhet är:

 

Hemhörnan/ symbollek: Barnen utvecklar fantasin, samspel, kommunikation, språk mm.

Skapande: Barnen arbetar kreativt med olika material och tekniker.

 

Matematik, kommunikation, språk teknik och naturvetenskap: Ingår i alla hörnor och utformas utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

 

Fler pedagogiska hörnor ute och inne, tillkommer efter hand utifrån barnens ålder, utveckling och intressen.

 

 

Ur  Lpfö 98/10:

 

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”

 

 

 

Mål för verksamhetsåret 2016/2017

 

·         Att tydliggöra lärandet i uteverksamheten genom att skapa ett bildspel över den pedagogiska verksamheten på gårdarna som lyfter fram lärande

·         Att erbjuda pedagogiska aktiviteter utifrån alla områden i Lpfö98/10 på våra gårdar.

·         Att skapa en hörna med erbjudanden utifrån årets projekt ”Konsumtion” på alla gårdar.

 

 

Exempel på verktyg och metoder:

 

·         Observationer genom medlekande, närvarande pedagoger.

·         Introducera de pedagogiska hörnorna så att barnen känner till och förstår hur materialet används.

·         Byta ut och komplettera materialet utifrån barnens intressen under verksamhetsåret.

·         Hålla avdelningens ”utelådor” aktuella efter årstid och barnens intressen.

·         Samarbetsavdelningarna ser över miljö och material på sina ansvarsgårdar med utgångspunkt från läroplanen.

·         Fasta gårdar på tisdagar.

 

 

 

 Den gemensamma värdegrunden, normer och värden

 

Förskolan Hästhagen har ett skrivet dokument som vi arbetar efter för att bibehålla en väl fungerande värdegrund för hela förskolan.

Det är viktigt att fortsätta att tydliggöra syftet med dokumentet och att ständigt revidera och bearbeta detta.

Den gemensamma värdegrunden måste förankras såväl hos alla pedagoger som i barngrupperna utifrån barnens olika åldersnivåer, samt hos alla inblandade i förskolans verksamhet.

Barnen skall förstå sina rättigheter och skyldigheter samt få verktyg för att kunna handskas med de krav och förväntningar som ställs på individer i vårt samhälle. Därför är det nödvändigt att pedagogerna har god förankring i vilka normer och värden som gäller och agerar som goda förebilder. Detta sker genom att vi hela tiden håller dialogen öppen och kan spegla varandra och våra handlingar. Det är angeläget att vi förstår hur vi kan interagera med andra i grupp.

Oavsett livsbakgrund, kön, mognad, ålder, etnisk tillhörighet, fysisk/psykisk förmåga och sexuell läggning skall alla känna sig sedda, hörda och respekterade enligt förskolans likabehandlingsplan.

Vi ska alla känna trygghet, samhörighet och glädje.

Vi ska visa hänsyn och kunna känna inlevelse i andra människors situation.

I värdegrunden ingår också att ha förståelse för vars och ens roll i samvaron med vår miljö, både ute och inne.

 

Mål i Lpfö 98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

·         Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

·         Respekt för allt levande och omsorg om sin miljö

 

Övergripande mål:

·         Att visa den förenklade likabehandlingsplanen på höstens uppstartssamtal

·         Att ta fram och uppdatera ett värdegrundsdokument på varje avdelning.

 

 

Mål för verksamhetsåret 2016-2017

 

·         Att utveckla fadderverksamheten på mellan avdelningarna på förskolan.

·         Att implementera och fördjupa förskolans genusarbete.

 

 

Exempel på verktyg och metoder:

 

·         Observera varandra i olika situationer t.ex. samling, matsituation.

·         Följa upp och reflektera på handledningen, avd.möten, pedagoggrupp och Apt

·         Arbeta fram en värdegrund tillsammans med barnen på avdelningen.

·         Att arbeta fram en metod för att utveckla fadderverksamheten i pedagoggruppen.

.

 

Barns utveckling och lärande

 

Barnens nyfikenhet och egna intressen skall ges stort inflytande i verksamhetens utformning.

Grunden för lärandet är att varje barn skall känna lust och glädje i att leka och lära.

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Förskolan skall agera så att den på bästa sätt främjar barnens utveckling och lärande och dessutom ger barnen verktyg att erövra ytterligare kunskaper och erfarenheter utanför grundverksamheten. I vårt uppdrag ingår att väcka barnens intresse för natur och miljö. Vi ska ge förutsättningar för att de ska utveckla intresse för tal, skrift, matematik, skapande, forskning mm.

Barnen ska ges möjlighet att genom mycket rörelse och uteverksamhet utveckla sin motoriska förmåga för att få en god och sund kroppsuppfattning. Genom att ge barnen större inflytande över sin utveckling och sitt lärande kommer de att känna större självtillit och stärka sin självkänsla. Detta leder till en ökad förmåga att använda språket, ger större insikt i hur man kan hantera konflikter och ökar barnens sociala förmågor.

Pedagogerna fördjupar och utvecklar arbetet med dokumentation av barnens utveckling och lärande, bland annat via barnens portfolio.

 

Mål i Lpfö 98/10

 

·         Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

 

 

Mål för verksamhetsåret 2016-2017

 

·         Att fördjupa barnobservationer som grund till fortsatt pedagogisk dokumentation.

·         Att skapa en mötesplats där vi kan delge och inspirera varandra genom avdelningarnas pedagogiska dokumentation.

·         Att synliggöra alla läroplanens områden i årets projektarbete.

 

 

Exempel på verktyg och metoder:

 

·         Använda läroplanen aktivt i planeringen av projekterbjudanden.

·         Koppla projektarbetet till barnens intressen genom observationer.

·         Använda projektets dokumentation för reflektion i handledningen.

·         Skriftlig delavstämning av projektet i jan/feb 2017

 

 

  

Barns inflytande

 

Barnens behov, intressen och lek ska ligga till grund för den miljö och den verksamhet som förskolan bedriver kopplat till läroplanen.

Både barn och föräldrar ska kunna utrycka sina tankar och åsikter på ett sådant sätt, att de ska känna sig respekterade och kunna påverka barnens situation.

Eftersom verksamheten bygger på barnens intressen, ska de ges möjlighet att välja mellan olika alternativ i verksamheten.

Barnen skall ges möjlighet att träna på att ta ansvar för sina handlingar och att lära sig att visa respekt för vår gemensamma miljö.

 

Ur  Lpfö 98/10

 

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”

 

 

 

Mål för verksamhetsåret 2016-2017

 

·          Att fördjupa diskussionerna kring förhållningssätt och användandet av öppna frågor.

·         Att fördjupa barnens delaktighet av dokumentationen på lärplattorna.

 

 

Exempel på verktyg och metoder:

 

·         Fortsätta diskutera användandet av öppna frågor på avdelningsmöten, handledning och Apt.

·         Observera varandra i den dagliga verksamheten.

·         Använda lärplattan kontinuerligt i dokumentationen med barnen

 

 

  

Miljöarbete

 

En viktig del i vårt förhållningssätt till miljöarbetet, är att vi har en miljöpolicy som vi känner att vi kan stå för och som rimmar väl med den verksamhet vi vill bedriva.

Vårt arbete för en hållbar miljö grundar sig därför på Lpfö -98, förskolans värdegrund och uppdrag:

 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”

 

Övergripande mål:

·         Att uppdatera avdelningarnas miljöplan.

 

 

Mål för verksamhetsåret 2016-2017

 

·         Fortsätta att aktivt använda sig av Grön Flagg som verktyg i verksamheten.

·         Implementera ”Rutiner för en giftfri förskola” i arbetslagen.

 

 

Exempel på verktyg och metoder:

 

·         Använda lärplattan för att ta del av Grön Flaggs tipsbank.

·         Återanvända det material man kan i verksamheten.

·         Introducera ”Rutiner för en giftfri förskola” på planeringsdag.