Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

LIKABEHANDLINGSPLAN för

 

 

             

    

    Läsåret 2016-2017

 

 

Datum för upprättande: Oktober 2016 

 

Innehållsförteckning

Till dig som barn3

Likabehandlingsplanens syfte 4

Definitioner på diskriminering enligt diskrimineringslagen4

Definition på kränkande behandling enligt skollagen5

Hästhagens vision/långsiktiga mål (nedan är ett exempel)5

Information och delaktighet6

Främjande arbete för likabehandling och förebyggande arbete för att motverka

diskriminering, trakasserier och kränkande behamdling7

Kartläggningsmetoder8

Riskfaktorer utifrån kartläggningen8

Åtgärdsplan

Utvärdering av förra årets Likabehandlingsplan

 

 

 

 

 

 

 

Lagtext

 

barn

Förskolan ska vara fri från kränkningar och diskriminering. Det finns skrivet i skollagen och diskrimineringslagen.

I Barnkonventionen (BK) står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde – barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

 

Förskolan som du går i har en skyldighet att arbeta för att uppnå detta. Om du känner dig utsatt för mobbing, diskriminering, kränkande behandling, hot eller våld ska du kontakta en vuxen som du känner förtroende för. Det gäller också dig som känner någon som blir utsatt.

 

 

 

Om du misstänker att ditt barn eller något annat barn utsätts för kränkande behandling eller diskriminering, kontakta ditt barns avdelningsansvars-pedagog, förskolechef eller annan utsedd person enligt bifogad kontaktlista. (se bilaga)

 

Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling ber vi dig göra klart för ditt barn att det inte är ett acceptabelt beteende och att du själv tar avstånd från beteendet. Vi hoppas också att du meddelar ditt barns ansvars pedagog om misstankarna.

 

 

 

 

 

 

Likabehandlingsplanens syfte

Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i förskola och skola.[1] Förskolan och skolan ska arbeta för alla människors lika värde.

Likabehandlingsplanen ska bland annat utgå från diskrimineringslagen och skollagen.[2]

Likabehandlingsplanen ska skapa en trygghet och tydlighet för barn, elever, föräldrar och personal så att man tydligt kan se och agera efter lagarnas intentioner.

Det ska finnas en aktuell likabehandlingsplan i varje enskild verksamhet, det vill säga att det ska finnas en för varje förskola och skola. Om inte förskolan/skolan kan visa att den fullgjort sitt uppdrag kan den bli skadeståndskyldig.

 

Direkt diskriminering

o   Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om det finns koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

 

Indirekt diskriminering

o   Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse/regel/förfaringssätt som verkar neutralt men som missgynnar personer som faller under någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

 

Trakasserier (en form av kränkande behandling)

o   Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sex diskrimineringsgrunderna.

 

Sexuella trakasserier

o   Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet

 

Instruktioner om att diskriminera

o   En order eller instruktion om att diskriminera någon på ett sätt som avses i punkt 1 - 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som lovat fullgöra ett uppdrag åt denne.

 

De sju diskrimineringsgrunderna

1. kön - kvinna eller man eller den som ska ändra/har ändrat könstillhörighet,
2. könsöverskridande identitet eller att genom uttryck visa sig tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet – nationellt/etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,

4. religion eller trosuppfattning
5. funktionshinder

6. sexuell läggning - homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
7. ålder

 

 

 

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i lagens mening.

Definition på kränkande behandling enligt skollagen

o   Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller elevs värdighet. Mobbning är ett exempel.
										
										
 
										
										

 

 

Kränkningar kan vara:

 • Fysiska – till exempel slag eller knuffar
 • Verbala – till exempel hot eller att bli kallad för könsord
 • Psykosociala – till exempel att utsättas för utfrysning eller ryktesspridning
 • Text- eller bildburna – till exempel via sms eller via Internet eller genom klotter

 

                   Den som upplever sig ha blivit kränkt måste tas på allvar!

 

 

 

 

 

Både förskolepersonal/skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling/trakasserier.

 

 

Hästhagens vision/långsiktiga mål

 

 

På vår enhet ska ingen utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi arbetar för alla barns lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Alla har ett ansvar för att förebygga, förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla barn och vuxna på vår förskola har rätt att bli accepterade som de är.

 

 

 

 

 

Information och delaktighet

Barn och föräldrar ska vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Det sker bland annat genom kartläggningen (se nedan).

Förskolan ska också informera barn och vårdnadshavare/föräldrar om vad planen innebär. Den ska finnas tillgänglig att ta del av.

 

Information om likabehandlingsplanen planen på Hästhagen

När?

Hur?

Ansvar för information

Uppstartssamtalet

Ht 2016

Den förenklade modellen

 • Muntligt
 • Planen finns i avdelningarnas hallar.

Den pedagog som håller i uppstartssamtalet

Föräldra- introduktion för nya föräldrar

Vt.(juni) 2017

Muntlig information och information om hemsidan.

Förskolechefen

Hemsidan 2016

Internet

Inger Elwin VD.

 

Information om den rev. planen till all personal på Hästhagen.

När?

Hur?

Ansvar för information

 

 

 

Ht  2016

Muntlig genomgång av planen på handledningen och utdelning av det färdiga dokumentet.

Förskolechefen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Främjande arbete för likabehandling och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Förskolan ska aktivt arbeta för att främja likabehandling. Arbetet ska syfta till att förstärka respekten för allas lika värde och utgå från alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska riktas mot alla och vara en naturlig del i förskolans vardag.

Barnen är delaktiga och arbetar tillsammans med pedagogerna ut ett värdegrundsdokument på alla förskolans avdelningar.

Förskolan skall också arbeta förebyggande och på så sätt avvärja risker för att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår. Det förebyggande arbetet ska utgå från de riskfaktorer som visat sig i verksamhetens kartläggning.

 

 

Förskolan Hästhagen

Diskrimineringsgrund

Aktivitet

Kön/könsöverskridande identitet/sexuell läggning[3]

 • I miljön aktivt utmana stereotypa könsroller.
 • Inventera befintligt material och uppdatera ped. material som sånger, litteratur, sagor, drama m.m.
 • Uppdatera material om kroppen
 • Inventera facklitteratur-komplettera vid behov
 • Inventera barnlitteratur-komplettera vid behov
 • Samtala om likheter och olikheter, ifrågasätta.

 

 

Etnisk tillhörighet/ Religion/trosuppfattning[4]

 • Genom förskolans värdegrund ge barnen ett öppet synsätt vad gäller likheter och olikheter i världen via medier, sånger, samlingar, egna erfarenheter m.m.
 • Uppdatera material
 • I samlingar och genom litteratur belysa levnadsvillkor och traditioner i andra kulturer.
 • Sträva efter samarbetsformer med förskola för barn med annan etnisk tillhörighet.
 • Internationella maträtter.
 • Uppmärksamma världs miljö dagen, FN: dagen m.m.

Funktionshinder (fysiska eller psykiska)

Vi inventerar, är flexibla och anpassar den fysiska och den psykiska miljön och verksamheten för att tillgodose de befintliga behoven.

·         Ex: Genom att dela gruppen med barn för att underlätta för barn med neuoropsykiska svårigheter.

·         Delar upp grupperna i mindre grupper för att skapa lugnare arbetsmiljö för barn och vuxna.

·         Vi söker de resurspengar som går.

·         Vi upprättar handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Kortsiktigt och långsiktigt.

 

(Ålder )[5]

Förskolans Likabehandlingsplan innefattar alla åldrar.

Kartläggningsmetoder

Förskolan ska ta reda på om det förekommer diskriminering eller kränkningar i verksamheten eller om det finns risk att det uppstår. Metoderna för kartläggningen väljs av förskolan men barn och deras vårdnadshavare samt förskolans samtliga personal som arbetar bland barn ska innefattas i kartläggningen.

 

Kartläggningsmetoder på förskolan Hästhagen

 

Metod                                                    Genomförd

 

1.Barnobservationer

 

2. Öppna samtal kring

    Värdegrund och etik

3. Sociogram.

 

1. Löpande

 

2.Löpande, vid behov och vid konflikt enskilt

   eller under samling.

3. På avd. möte vid behov.

4. Uppstart samtal med föräldrar.

5. Utvärderings samtal.

4. 1 ggr/ -ht.

5. 1ggr/ -vt.

6. Föräldraenkät.

7. Blanketten: Det här vill jag berätta.

6. April

7. Vid behov.

8. Avdelningsmöten

9. Handledning för hela arbetslaget

10. Personalenkät

8. 1 ggr/mån

9. 1 ggr/mån

10. Juni

11. APT

12. Pedagog möten för ansv. Ped.

11. 1 ggr/mån

12. Var tredje vecka

 

 

Riskfaktorer utifrån kartläggningen

När kartläggningen är genomförd ska den analyseras. Vad har framkommit? Finns det risker? Blir något barn/någon elev diskriminerad eller utsatt för kränkningar?

 

Förskolan Hästhagen

 

Vad visar kartläggningen?

 1. Barn som inte respekterar ett ”Nej” från andra barn.
 1. Barn som bits eller slåss.
 1. Förekomst av negativa grupperingar

 

 

 

 

Åtgärdsplan

Det åtgärdande arbetet ska påbörjas genast när det framkommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Detta innebär att verksamheten ska vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

 

Förskolan Hästhagen.                      

 

Beskrivning av problemområde

Mål

Metod- hur ska

vi jobba?

När och vem

ansvarar?

Tidsram-

avstämning.

Barn utövar makt mot andra barn på förskolan.

Att barnen ska känna sig trygga med sina kamrater.

Värdegrundssamtal. Gruppstärkande lekar.

Litteratur, drama.

Mer ansvar av alla pedagoger för allas barn.

Varje arbetslag gör en riskbedömning och inventerar  de sociala relationerna i barngruppen i början av varje termin

Varje dag, vid behov.

Startar upp arbetet i början av varje termin och sedan fortlöpande med särskilda insatser vid behov

 

Alla pedagoger ansvarar.

Varje särskilt tillfälle och vid utvärderingar.

Barn som inte respekterar ett ”Nej” från andra barn.

Att barnen ska respekterar varandra.

 

Vi lär barnen att säga ja och nej och att de ska kunna motivera varför. Vi lär dem också vikten av att kunna kommunicera samma sak verbalt som med sitt kroppsspråk.

Hela tiden

 

Alla pedagoger ansvarar

Avstämning vid handledning, avdelningsmöten, reflektionstid och vid utvärderingstillfällen.

Barn som bits eller slåss

Att barnen ska lära sig att hitta andra bättre strategier för att nå sina mål

Uppmuntra goda handlingar. Närvarande pedagoger.

Vara steget före. Visa på bättre alternativ. Vid behov samarbeta med föräldrar.

Ev. skriva handlingsplan.

Löpande, hela tiden.

 

Pedagogerna ansvarar.

Avstämning vid avdelningsmöten.

Förekomst av negativa grupperingar

Alla ska förstå allas lika värde och visa varandra respekt.                     

Pedagogerna observerar barns lek. Arbetar aktivt i barngruppen med värdegrunden. Stödjer och förebygger utanförskap och mobbning med ex. samtal och gruppstärkande lekar, sagor och rollspel.

Medlekande vuxna.

Handlingsplan vid behov.

Löpande.

 

Pedagogerna ansvarar

Avstämning vid avdelningsmöten.

Barn som har låg status i gruppen

Alla ska se och förstå sitt eget värde, känna att man duger, räcker till och är en tillgång i gruppen. Känna trygghet

Sociogram.

Närvarande pedagoger.

Lyfta positiva handlingar.

Stödja med statushöjande metoder.

Lyssna!!

Vuxet stöd JAG.

Leta efter ”stöd barn” i gruppen.

Ge valmöjligheter.

Man är bra och duger utan att prestera.

 

Löpande.

 

Pedagogernas ansvar.

Avstämning vid avdelningsmöten.

 

Besvara med JA, NEJ eller DELVIS.

Läsåret

 2015-2016

 

Har samtliga    arbetsområden i planen hunnits med?

Ja

Har insatserna uppnått avsett syfte?

Ja

Finns det fortfarande områden i planen att arbeta med?

Ja

Är de områdena medtagna i årets plan?

Ja

Har barnens delaktighet varit tillräcklig?

Ja

 

 

 

 

Datum: 2016-10

 

 

Metod för utvärdering (t.ex. samma metoder som i kartläggningen):

 

Samma metod er som användes vid kartläggningen. Sid. 8 i planen.[1] Begreppet förskola inbegriper all förskoleverksamhet.

[2] Diskrimineringslag (2008:567) och kapitel 14a i skollag (1985:1100).

[3] Tre diskrimineringsgrunder har sammanfogats till ett område.

[4] Två diskrimineringsgrunder har sammanfogats till en.

[5] Diskrimineringsgrunden ålder behöver inte tas med i planen.