Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Styrdokument

Verksamheten styrs av skolagen(SFS 2010:800) Läroplan för förskolan (Lpfö reviderad 2010) och Livsmedelsverkets ”Bra mat i förskolan - råd för förskolan” (2007) Verksamhetsplan för förskolan Hästhagen

Arbete eller studier

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarens arbete eller studier.

Förskolans öppettider

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar – julafton, nyårsafton och midsommarafton är undantagna. Beslut om förskolans öppettider fastställs av förskolechefen med utgångspunkt av föräldrars behov av vistelse tid för barnet/barnen

 Avgift

Avgift debiteras 12 månader per år. Inkomstuppgift lämnas när barnet börjar på förskolan eller vid förändring av inkomst. Avgift betalas under inskolningsperioden.

Förskoleavgiften baseras på hushållets sammanlagda beskattningsbara inkomst per månad. Med hushåll avses ensamboende, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Vi tillämpar Tyresö kommuns förskoletaxor (maxtaxa) Om inkomstuppgift inte inkommer, debiteras föräldrarna/föräldern högsta avgift.

Från 1 augusti det år barnet fyller 3 år gäller allmän förskola. Allmän förskola innebär reducerad avgift(rätt till avgiftsfri plats för barnet 24 timmar/ vecka) Vid föräldraledighet är vistelsetiden max 24 timmar/vecka avgiftsfri med undantag för jul och sommarlov

Vid barns frånvaro vid sjukdom i sammanhängande över 30 dagar, reduceras avgiften efter att läkarintyg lämnats.

Föräldraledighet- se rubriken ”Rutiner vid föräldraledighet

Arbetssökande

Barn vars förälder är arbetssökande erbjuds förskoleverksamhet max 30 timmar per vecka.

24-30 timmars barn

Förskolechefen fattar beslut om förskolans inre organisation, vilket även innefattar beslut om när barnen som har rätt till mellan 24-30 timmarsvistelse per vecka kan förlägga sin vistelse.

Vid sjukdom eller under lov, där helgdagar infaller under barnets förskolevecka kan vistelsetid för dessa barn inte sparas till annan dag i veckan eller flyttas till en annan vecka.

Förändring av vistelsetid.

Föräldrar ska informera om eventuell förändring av barnets vistelsetid senast 14 dagar innan förändringen ska börja gälla. Ändring av vistelsetid ska göras skriftligt på intern blankett. Blanketten finns under rubriken ”Blanketter” eller i blankettstället vid kontoret på förskolan.

Stängning/ledighet

Verksamheten håller stängt 5 dagar per år för planering och fortbildning. Vid arbetsplatsträffar som äger rum i gång i månaden stänger förskolan klockan 15.45 Förskolan har sommaruppehåll vecka 28-31.

Under stängningstider ordnar vi omsorg för de familjer som har behov av det. Meddela behovet i god tid till förskolechefen

Uppsägning

Uppsägningstiden är 30 dagar och ska göras via kommunens e-tjänst portal.www.tyreso.se

 Lämnar barnet sin plats under uppsägningstiden debiteras avgift för resterande tid.

Uppsägning av plats under inskolning

Vid nyplacering gäller 30 dagars uppsägningstid från och med två veckor efter det att inskolningen påbörjats

Köhantering –se rubriken ”Ansökan”

Tystnadsplikt

All personal på förskolan har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innefattar information som har med barnets personliga förhållande att göra

Frågor som rör enskilda barn, föräldrar eller personal ska endast tas med berörda personer och är inget ämne för föräldrasamverkansgruppen, föräldramöten, eller mailväxlingar där flera personer får ta del av information än de som sakfrågan rör.

Samverkan och anmälan till socialnämnden

Förskolans personal har skyldighet att anmäla till socialnämnden vid misstanke att barn far illa ( Skollagen29 kap 13§)

Bestämmelse om denna skyldighet att anmäla finns i 14kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges stöd som deras speciella behov kräver. Förskolan strävar efter att tillgodose barns behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten. Alla barn med behov av särskilt stöd har förutom sin individuella utvecklingsplan en handlingsplan som pedagogerna på avdelningen fastställer. Förskolläraren ska i första ta hand ansvara för att handlingsplanen följs och att dokumentation sker. Förskolläraren ansvarar också för kontakterna med specialpedagog, logoped, psykolog ect. Samtal med föräldrarna sker kontinuerligt under hela verksamhetsåret. Förskolechefen är ytterst ansvarig för att barnen får de stöd de behöver och att föräldrarna har möjlighet att delta vid utformning av de särskilda stödinsatserna.