Förskolan Hästhagen

Hem Om oss Kontakta oss Ansökan Blanketter Jobba hos oss Matsedel

Sammanställning av resultatet för hela förskolan

Antal svar:  97/131 = 74%

Bedömningsskala:

1      = Stämmer inte alls

2     = Stämmer mindre bra

3     = Stämmer bra

4     = Stämmer mycket bra

   Vet Ej

Normer och Värden

Jag/vi upplever att vårt barn trivs på förskolan.

Medelvärde=       3.8                                                            Vet ej=

 

Jag/vi och vårt barn får ett bra bemötande på förskolan.

Medelvärde=       3.9                                                            Vet ej=

 

Jag/vi upplever att pedagogerna aktivt arbetar för att förebygga kränkande behandling och främja kamratskap.
(ex. barn-barn, pedagog-barn)

Medelvärde=       3.5                                                            Vet ej=  6

 

Jag/vi upplever att vårt barn får stöd i att lära sig lösa konflikter och att ta hänsyn till andra.

Medelvärde=       3.5                                                            Vet ej=  4

Utveckling och lärande

 

Jag/vi känner till att förskolan har styrdokument: Läroplanen, Förskolan Hästhagens verksamhetsplan  2013/2014 och Likabehandlingsplanen.

Medelvärde=       3.7                                                            Vet ej=  4

 

Jag/vi upplever att avdelningens verksamhetshörnor har ett tydligt syfte och funktion. (ex. bygghörna, målar/skapandehörna och hemvrå m.m.)

Medelvärde=       3.8                                                            Vet ej= 

 

Jag/vi upplever att materialet på gårdarna inbjuder till många aktiviteter och lekar.

Medelvärde=       3.4                                                            Vet ej= 

 

Jag/vi upplever att pedagogerna aktivt arbetar för att lägga grunden till matematiskt tänkande. (ex. konstruktion/bygglek, färg och form, sortering, matematiska begrepp)

Medelvärde=       3.4                                                            Vet ej=  5

 

Jag/vi upplever att årets projekt, Livsstil & Hälsa är levande och synligt i verksamheten på avdelningen.

Medelvärde=       3.4                                                            Vet ej=  2

 

Jag/vi upplever att mitt/vårt barns lärande och utveckling är synligt i dokumentationen på avdelningen. (ex. Portfoliopärm, loggbok/fånga dagen och bilddokumentation)

Medelvärde=       3.4                                                            Vet ej= 2

Uppstartssamtal och Utvärderingssamtal

Pedagogerna ger mig/oss möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn utvecklas på bästa sätt.

Medelvärde=       3.7                                                            Vet ej=  1

 

Pedagogerna är intresserade av mina/våra synpunkter och

önskemål.

Medelvärde=       3.7                                                            Vet ej=  1

 

 

 

Barns inflytande

 

Jag/vi upplever att förskolans verksamhet utgår från barnens behov, intressen och lek. (ex. förskolans miljö och årets projekt)

Medelvärde=       3.5                                                            Vet ej=  3

Miljöarbete

 

Jag/vi känner till att förskolan/avdelningen har en miljöplan.

Medelvärde=       3.7                                                            Vet ej=  2

 

Jag/vi upplever att förskolan arbetar aktivt med återvinning och kompostering/kretsloppet.

Medelvärde=       3.9                                                            Vet ej=  2

 

Jag/vi får tillräcklig information om förskolans arbete kring Grön

Flagg.

Medelvärde=       3.2                                                            Vet ej=  7

Övergripande frågor

 

Förskolan erbjuder en varierad kost av god kvalitet (ex. det barnen
            berättar och förskolans matsedel).

Medelvärde=       3.5                                                            Vet ej=  4

 

Jag/vi upplever att förskolechefen är tillgänglig och synlig i den dagliga verksamheten.

Medelvärde=       3.7                                                            Vet ej=  1

 

 Jag/vi får snabb återkoppling vid frågor och funderingar av pedagoger/förskolechef/huvudman.

Medelvärde=       3.5                                                            Vet ej=  5

 

Jag/vi kan rekommendera vårt barns förskola.

                 Ja=       97 st